Nyströms klagomål förkastas

Justitiekansler Mikko Puumalainen tar inte Rolf Nyströms (obunden) klagomål om Korsmansgatan underfart till behandling.

Publicerad:
16.4.2018 13.12

Uppdaterad:
16.4.2018 13.25

Det meddelar justitiekanslerns äldre sekreterare Anu Räty.

Beslutet motiveras med att JK inte tar sig an fall under besvärstid.  

JK kan inte heller i ett senare skede ändra eller upphäva myndigheternas beslut eller befatta med beslutsfattande som sker inom ramen för kompetens och prövningsrätt.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.