Tunnel. Vid andra övergången skall byggas en underfart för den lätta trafiken, och därför måste områdets detaljplan göras om. Staden har beviljats fem miljoner i stöd av trafikverket för byggandet av tunneln.

Underfarten till justitiekanslern

Fullmäktigeledamoten Rolf Nyström (Obundna) har lämnat in ett klagomål till justitiekanslern. Han anser att stadsstyrelsen handlat lagstridigt då man inte granskat fullmäktiges beslut från 6.3 beträffande planen för underfarten vid Korsmansgatan.

Publicerad:
12.4.2018 11.22

Uppdaterad:
12.4.2018 11.22

Den 6.3 beslöt fullmäktige att godkänna planen för underfartstunneln vid Korsmansgatan och Parkgatan.

Då hade planen under ett tidigare möte 23.1 remitterats på förslag av Yrjö Sahlstedt (SFP) efter en jämn omröstning med siffrorna 17-13. 

Orsaken till remissförslaget var att man under planarbetets gång kapat en bit av detaljplanen vid korsningen av korsningen vid Skvärgatan, vilket gjorde att planen omfattade ett område som var mindre än i det ursprungliga förslaget.

Enligt Rolf Nyström borde planen ha lagts till påseende på nytt innan den behandlades i fullmäktige igen, vilket han också påtalade på mötet i mars.

Eftersom det inte gjordes, borde staddstyrelsen här ha ryckt in och granskat fullmäktiges beslut efter att planen godkändes 6.3, skriver han med hänvisning till kommunallagen.

Avsevärda ändringar

Nyström motiverar sin ståndpunkt med att planen borde ha satts till påseende på nytt med stöd av markbyggnadslagen.

Han anser att minskningen av planområdet uppfyller kraven på väsentliga förändringar i fråga om trafikarrangemang och hänvisar till ett prejudikat i Högsta domstolen, det såkallade Mäntsäläfallet T 9013 från 13.4.2006. 

Sakkunnig föredragande saknades på plats

Generellt är Nyström också kritisk till att stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, som ansvarig för planen, inte fanns på plats i fullmäktige för att svara på frågor. 

Nyström ifrågasätter även att fullmäktiges ordförande på nämna möte presenterade ärendet med att säga att han hoppas förslaget godkänns så att ärendet kan gå vidare.

– Hur kan fullmäktige snabba på beslutsprocessen? frågar Nyström retoriskt i klagomålet.

Nyström avslutar skrivelsen med att stadsstyrelsens formella försummelse enligt hans förmenande kan leda till att besvärstiden ändrar från 30 dagar till ett halvt år.

– I värsta fall kan det här leda till att man tvingas avbryta byggnadsarbeten som eventuellt påbörjats, vilket skulle leda till onödiga kostnader för kommunen och Hangöborna, skriver han.

Klagomålet är undertecknat den 26.3. 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.