Taija Selin, Emmi Koljonen & Heidi Holm.

Viktigt att ingripa i tid

I Hangö tar man det förebyggande arbetet mot droger bland unga på allvar. Förutom besök i skolorna, informationskvällar och vidareutbildning bland stadens personal, grundar frivilliga nu en förening för vuxna som vill stödja arbetet i vardagen.

Publicerad:
6.4.2018 08.34

Uppdaterad:
6.4.2018 08.34

För tillfället är Hangö också inne i en period, där det används ganska mycket alkohol och droger, ofta i berusningssyfte.

Det konstaterar en grupp från staden och tredje sektorn, som nu sluter upp för att få rätsida på problemen.

Liberalare attityd

Emmi Koljonen, sjuksötare på mental- och missbrukarvårdsenheten och barn- och ungdomsmottagningen, säger att personalen har en ganska bra uppfattning om läget i Hangö. Detta trots att det inte finns konkret statistik att tillgå:

– Riktigt hur mycket droger det förekommer har vi inga direkta siffror på. Däremot har vi erfarenhet att tidigt identifiera tecken som tyder på missbruk. Vår uppgift är att ingripa så tidigt som möjligt i förebyggande syfte. Vi informerar de unga, skolor och föräldrar om följderna kring missbruk och samarbetar med olika myndigheter och instanser.

Taija Selin, som är enhetsledare på ungdomsverkstaden Via, och ungas kontaktperson i Hangö, konstaterar att det går mode också i användningen av droger:

– Det går lite i vågor vad som är populärt. Det är lite tobak versus snus över det hela. Tidigare drack man kanske mer alkohol, nu förefaller det som om det är cannabis som det är lätt att få tag på.

Blandmissbruk av alkohol och mediciner förekommer också, vilket har lett till en del farliga situationer med ilfärder till sjukhus och magpumpning som följd.

Både Koljonen och Selin säger att det som bekymrar dem mest, är att unga har en allt mer liberal attityd till att prova på droger:

– Det verkar också som man provar droger i allt yngre år, ofta på ett sätt som kan leda till farliga situationer, säger Selin.

Vuxnas närvaro viktig

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att idka förebyggande verksamhet. I Hangö har man redan i många års tid gått in för ett aktivt grepp, där man besöker skolor, rör sig bland unga på fältet och på olika vis försöker ingripa innan ett allvarligt missbruk hinner uppstå.

Men man tar gärna emot hjälp utifrån. Ännu på 1990-talet höll föreningen Walkers ett ungdomskafé för unga . De senaste åren är det främst staden som skött den uppsökande verksamheten i egen regi, men nu bildas en ny förening för frivilliga som vill hjälpa unga.

Sisko Kilpeläinen är kontaktperson för föräldraföreningen, vars motto är att det krävs en by för att fostra ett barn:

– Vi har fått en enorm respons på våra planer, vilket tyder på ett skriande behov.

En av föreningens viktigaste uppgifter är att vara där ungdomarna rör sig. Man kommer att patrullera i staden nattetid under veckoslut och finnas till hands för de unga.

– Redan det att det finns vuxna i närheten, skapar en känsla av trygghet för ungdomarna. Vi ingriper om det behövs men mest finns vi där som ett stöd, säger Kilpeläinen.

– Det här är en viktig poäng, för det har visat sig att unga, om det händer något, inte alltid vill kontakta vuxna, utan hellre försöker mörka problemet. Det kan vara jättefarligt om man i stället för att skaffa hjälp försöker gömma undan en kompis som slocknat, säger Selin.

– Vi måste också komma ihåg att användningen av droger och alkohol alltid är förknippar med skam, inflikar Koljonen. Men vår uppgift är inte att döma, utan att hjälpa.

– Just nu söker vi fler frivilliga som vill ställa upp och patrullera eller jobba i kaféet. Ännu har vi inte hittat en lokal, men vi tittar på olika alternativ och tanken är att samarbeta med det planerade kulturkaféet. Man behöver inte ha barn för att delta, det räcker med att man är en ansvarstagande vuxen, betonar Kilpeläinen.

Droger leder alltid till problem

Drogernas avigsidor är många. I synnerhet för unga personer, vars fysik ännu inte är fullt utvecklad, är det speciellt riskfyllt att berusa sig. Kognitivt inverkar alkohol och  droger menligt på koncentrationsförmågan och tar sig uttryck till inlärningssvårigheter. Utvecklas det till ett missbruk, följer sociala problem, som brottslighet och marginalisering. Dessutom är det en påfrestning för den psykiska hälsan:

– Det är vetenskapligt belagt, att en av de största orsakerna till depression beror på alkohol eller droger. I ju yngre ålder man börjar, desto större risk löper man att bli beroende och utsättas för fysiska och psykiska skador, konstaterar Koljonen.

Alla behövs för att hjälpa

Heidi Holm, är anställd inom småbarnspedagogiken, men för tillfället tjänstledig för att utbilda sig inom missbrukarvård.

Även om det inte finns någon formel för vem som kan utveckla ett beroende, löper unga från familjer där det finns ett missbruk en klart större risk:

– Föräldrarna och deras inställning till droger är oerhört viktig för barnens utveckling. Jag ser i mitt arbete inom barnomsorgen hur dåligt barnen mår i familjer med missbrukarproblem. Men trots att barnen har det tufft, är föräldrarna trots allt deras viktigaste förebilder, som man tar efter. Därför är det så viktigt att stödja familjer där det förekommer missbruk.

Gruppen poängterar också att det är viktigt att alla vuxna tar sitt ansvar och försöker hjälpa unga som hamnat snett.

– Det är inte att lägga sig i, utan ett tecken om att man bryr sig om, säger Kilpeläinen.

I det vuxenansvaret ingår naturligtvis att inte köpa alkohol och droger åt underåriga. Det är inte bara olämpligt, utan rent olagligt. Trots det, verkar det relativt lätt att komma över substanser i Hangö. Gruppen säger att det dels finns vuxna som säljer droger för att bekosta sitt eget missbruk, dels unga som hittar ett sätt att så att säga tjäna pengar. Enligt uppgift säljs droger på flera ställen, till och med öppet vid skolor och utanför butiker.

Emmi Koljonen, som skrivit sitt examensarbete om drogers förekomst och det förebyggande arbetet i Hangö, gjorde en webbenkät kring dagsläget som grund för sin undersökning. I den framkom att många upplevde situationen som kritisk och det fanns en stark önskan bland de svarande om konkreta åtgärder:
– En del svarade ungefär att lägg undersökningen åt sidan och gå ut på gatorna och gör något, säger hon.

Mot droger
På ungdomsverkstaden Via träffar vi Cissi Bergström och Tommi Lähdeniemi. Båda är av den åsikten att droger är något man skall hålla sig undan.

– Jag kan inte säga att jag känner någon som skulle använda droger. Men jag har förstått att det är många som gör det, och att droger är ganska lätta att få tag på, säger Bergström.

Lähdeniemi studerar själv till närvårdare med inriktning på psykisk hälsa:

– Jag tycker det är ett viktigt område och vill gärna hjälpa unga som har problem i mitt jobb, säger han.

 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.