Hangö stad släpper fallet om förskingring

Hangö stad kommer inte att överklaga Åbo Hovrätts dom, vilken friade tidigare hälsocentralläkaren Outi McDonald från misstankar om förskingring.

Publicerad:
12.1.2018 14.30

Uppdaterad:
12.1.2018 14.30

I november friade Åbo Hovrätt Outi McDonlad från misstankar om förskingring av stadens egendom. Egendomen bestod av föråldrat vårdmaterial, som till exempel vinylhandskar.

Åtalet väcktes av allmänna åklagaren efter att staden år 2015 begärt polisen att utreda om McDonald, som då arbetade vid hälsocentralen, gjort sig skylidig till förskingring.

Västra Nylands tingsrätt gav år 2016 en fällande dom, men utan straff.

McDonald överklagade beslutet i Åbo Hovrätt, som i fjol friade henne.

Stadsstyrelsen skall i måndag (15.1) ta ställning till om man prövar fallet i Högsta domstolen.

Förslaget är att man inte söker ändring.

Motiveringen är att Hangö varit målsägande i processen, alltså inte den som väckt åtal.
 

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.