Ren energi. Centralskolan är en av tolv byggnader som får solpaneler. På totalt 323 kvadratmeter av taket installeras 200 paneler med en effekt på 53 kilowatt och en produktion på runt 47 megawatt per år.

Hangö storsatsar på solpaneler

Totalt tolv tak på stadens byggnader ska få solpaneler. Installationen ger både miljövänlig och förmånlig el tiotals år framåt.

Publicerad:
15.6.2017 15.58

Uppdaterad:
15.6.2017 15.58

– Det här är verkligen toppen. Så här får vi en rivstart för våra målsättningar att lämna fossila bränslen i energiproduktionen, säger stadsdirektör Denis Strandell.

Ännu i år kommer hundratals solpaneler med en sammanlagd styrka på nästan 700 kilowatt installeras på Hangö stads hustak och vid reningsverket. Staden började skissa på möjligheten i fjol och i måndags kunde stadsstyrelsen klubba igenom satsningen.
– Det här är ju även en viktig imagefråga för Hangö, säger stadsstyrelsens nya ordförande Sture Söderholm.

Tre tak blev tolv
Tre av de totalt tolv paneluppsättningarna anskaffas via ett projekt lett av Finlands miljöcentral gemensamt för flera kommuner. De finansieras genom ett 12-årigt leasingavtal. Efter det producerar panelerna gratis energi under sin livstid på uppemot 30 år till.

– I början var många kommuner intresserade, men till slut var vi bara fyra, och Hangö hade de största planerna, säger Strandell.

I det projektet installeras nu närmare 400 solpaneler på Centralskolan, räddningsverkets byggnad och tekniska verkets byggnad Kexen.

– Vi valde de tre utav fyra alternativ, men då vi utredde vilka byggnader som lämpar sig hittade vi flera möjligheter, säger Strandell.

Ursprungligen tänkte staden alltså gå in för en lättare start, men snart körde man i gång ett andra projekt för att skaffa flera paneler.

Stora besparingar
I det projektet skaffar staden nu nio paneluppsättningar via företagen Forus Capital och Valoe. Företagen står för installationen, anskaffningen av behövliga lov och finansieringen.

– Det projektet kom i gång senare, men av en slump blev de klara samtidigt, säger Strandell.

Staden förbinder sig till att köpa elen, till och med något under marknadspris, under 10-15 år beroende på elpriserna, och då återbetalningen gjorts övergår panelerna i stadens ägo. Därefter kan de ännu i flera årtionden producera gratis el åt staden.

– Om vi skulle ha använt ett gammalmodigt koncept där staden investerar skulle det här aldrig ha blivit av. Nu behöver vi inte investera något och ingenting belastar budgeten, säger Strandell.

Stadens satsning är mycket läglig då priset på ­solenergi sjunkit. Tack vare det och statsstöd för solpanelerna motsvarar leasingkostnaderna för panelerna enligt Strandell ungefär det man sparar i energikostnader.

Då panelerna efter drygt tio år blir stadens egna kan de spara mellan 1,5 och 5 miljoner euro i energikostnader under sin resterande livstid, beroende på elpriserna.

Reningsverket störst
I Finlands miljöcentrals projekt blir paneluppsättningen på Centralskolan störst. Där installeras 200 paneler med en effekt på 53 kilowatt. Tillsammans får de tre byggnaderna i det projektet närmare 400 paneler och en effekt på 100 kilowatt.

I stadens och företaget Forus Capitals projekt byggs paneler med en sammanlagd effekt på hela 576 kilowatt. I det projektet blir reningsverket störst, med en effekt på hela 250 kilowatt.

– Där installeras paneler även på marken. Reningsverket är perfekt i och med sin stora förbrukning dygnet runt, säger Strandell.

Byggnadens användning är avgörande eftersom de solpaneler staden installerar är ämnade för direkt konsumtion. Lagring av solenergi är nämligen ännu dyrt och kräver annan utrustning.

Stadens nya satsning synkar väl med framtida energilösningar och Hangös deltagande i projektet Hinku, kolneutrala kommuner.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.