Tunneli. Toisen ylityspaikan tilalle rakennetaan kevyen liikenteen alikulkutunneli. Alueen asemakaavaa on siksi muutettava. Kaupunki on saanut viiden miljoonan avustuksen liikennevirastolta alikulkutunnelin rakentamiseen.

Alikulkutunneli oikeuskanslerille

Valtuutettu Rolf Nyström (sitoutumaton) on jättänyt kantelun oikeuskanslerille. Hän katsoo, että kaupunginhallitus on toiminut lainvastaisesti, koska se ei ole tarkistanut valtuuston 6.3. tekemää päätöstä Korsmaninkadun alikulkutunnelin kaavasta.

Julkaistu:
12.4.2018 11.24

Päivitetty:
12.4.2018 11.24

Valtuusto päätti 6.3. hyväksyä Korsmaninkadun ja Puistokadun alueen alikulkutunnelin kaavamuutoksen.

Kaava oli sitä ennen 23.1. pidetyssä kokouksessa palautettu valmisteluun Yrjö Sahlstedtin (RKP) esityksestä tiukan, 17–13, äänestyksen jälkeen.

Palautusesitys johtui siitä, että risteysalueen asemakaava-alueesta oli kaavoitustyön aikana poistettu pieni osa Tarhakadun risteysalueesta, mikä johti siihen, että kaava-alue oli pienempi kuin alkuperäisessä esityksessä.

Rolf Nyströmin mukaan kaava olisi pitänyt asettaa uudelleen nähtäville ennen sen käsittelemistä valtuustossa, kuten hän myös huomautti maaliskuisessa kokouksessa.

Koska näin ei toimittu, kaupunginhallituksen olisi pitänyt puuttua asiaan ja purkaa valtuuston 6.3. tekemä päätös kaavan hyväksymisestä, hän kirjoittaa kuntalakiin viitaten.

Merkittäviä muutoksia

Nyström perustelee vaatimuksiaan sillä, että kaava olisi pitänyt maanrakennuslain nojalla asettaa uudelleen nähtäville. Hän katsoo, että kaava-alueen rajaaminen vastaa merkittävälle muutokselle asetetut vaatimukset liikennejärjestelyjen kannalta ja viittaa ennakkotapaukseen Korkeimman oikeudessa niin kutsutussa Mäntsälän tapauksessa T 9013 13.4.2006.

Asian valmistellut asiantuntija ei ollut paikalla

Nyström arvostelee myös sitä, ettei kaavasta vastaava kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen ollut kokouksessa läsnä vastaamassa valtuutettujen kysymyksiin.  Myöskään hänen varaedustajansa ei ollut paikalla.

Nyström kyseenalaistaa lisäksi sen, että valtuuston puheenjohtaja mainitussa kokouksessa esitteli asian toteamalla toivovansa, että ehdotus hyväksytään, jotta asia voi edetä.

– Miten valtuusto voi nopeuttaa päätösprosessia? Nyström kyselee retorisesti kantelussaan.

Pidempi valitusaika?

Nyström päättää kantelunsa toteamalla, että kaupunginhallituksen muodollinen laiminlyönti hänen käsityksensä mukaan voi johtaa valitusajan pitenemiseen 30 päivästä puoleen vuoteen.

– Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa siihen, että mahdollisesti aloitetut rakennustyöt joudutaan keskeyttämään, mikä aiheuttaisi turhia kuluja kaupungille ja hankolaisille, hän kirjoittaa.

Kantelu on allekirjoitettu 26.3.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Hbl.fi tillåter anonyma kommentarer men skriv sakliga inlägg och respektera andras åsikter. Kritik av andras åsikter är givetvis tillåtet.

På Hbl.fi publiceras kommentarer på svenska och de andra skandinaviska språken. Redaktionen har rätt att redigera eller avlägsna inlägg som är osakliga, är kränkande eller bryter mot lagen.

Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi.

Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av ett trettiotal svenskspråkiga nyhetssajter, bland dem Vasabladet.fi, Svd.se, Dn.se och Svt.se. Har du ett klagomål gällande modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra gärna in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.